Lejebetingelser

Lejeperiode

Lejeperiode

Hvis ikke andet er aftalt betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det beror hos kunden.

Hvis dantelt.dk ikke modtager det udlejede materiale retur rettidigt kan ekstra leje opkræves.

Reklamationer

Reklamationer

Hvis kunden ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand.

Senere reklamationer modtages ikke.

Afbestilling

Afbestilling

Ved annullering af lejeaftale tidligere end 30 dage før levering, betales min 25% + evt afholdte udgifter til speciel indkøb og det evt erlagte depositum vil blive brugt til dækning af dette som kompensation til udlejer for de omkostninger og ulejlighed, der har været forbundet med ordrebekræftelse samt reservation af diverse materiel.

Ved annullering af lejeaftale senere end 30 dage før levering betales halv leje.

Ved annullering af lejeaftale senere end 8 dage før levering betales fuld leje. En lejeaftale kan reguleres op til 10% i antal indtil 14 dage før levering.

Erstatningspligt

Erstatningspligt

Kunden har altid erstatningspligt overfor bortkomst, beskadigelse eller bemaling af det lejede. Kan reparation udføres sker dette ved udlejers foranstaltning for kundens regning.

Ved bortkomst og irreparable skader, erstattes til fuld- og nyværdi. Dårligt rengjort service efterfaktureres til samme pris som lejeprisen. Dårligt rengjort borde, stole, køkkenudstyr osv. efterfaktureres rengøring.

Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede.

Telte står for lejers risiko og regning i hele lejeperioden.

Telte

Lejeperiode

Prisen på telt inkluderer opsætning og nedtagning med mindre andet er aftalt og anført på ordrebekræftelsen.

  • Der må ikke anvendes tape og lign. på teltdug og stænger.
  • Der må kun grilles i deciderede grill-telte.
  • Der SKAL være en person på opstillingsstedet til at anvise plads, hvis ikke andet er aftalt.
  • Ansvar vedr. indhentning af diverse godkendelser overfor alle offentlige myndigheder påhviler lejer.
  • Lejer sørger for evt. afspærring til lastvogn samtat opstillingsstedet er klargjort.
  • Der skal være sneryddet og ikke ligge nyslået græs.
  • Udlejer er uden ansvar for beskadigelse af nedgravede kabler og rør ved brug af pløkker som surring.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager skal telte altid være påsat sider og lukket, når det er uden opsyn.
Møbler

Møbler

Prisen på møbler og andet materiel er udelukkende lejepriser.

Prisen inkluderer ikke opsætning, nedtagning, fordeling samt indsamling af møblerne med mindre andet er anført på ordrebekræftelsen.

Ved levering af belysning, ovne og andet som kræver strøm, skal der ved levering være adgang til strømforsyning.

Service

Service

Service, borde og stole returneres i rengjort stand hvis ikke andet er aftalt. Ved brug af farvet bordpapir på vore borde skal der altid plastik imellem.

Service, borde og stole må ikke udsættes for fugt og regn, og skal derfor altid opbevares indendørs.

Det lejede service skal være pakket i dertil hørende kasser inden afhentningen.

Lejeperiode

Gulve

Hvis ikke andet er aftalt ifølge ordrebekræftelse, følger gulvet terræn.

Duge og servietter

Duge og servietter

Duge og servietter returneres i de medfølgende kasser eller sække og skal pakkes ned i tør tilstand.

Prisen inkluderer vask/rens.

Levering

Levering

Levering kun til gadeplan, med mindre andet er bestilt jf. ordrebekræftelsen. Leveringszone max. 15 meter fra vogn. Hvis trin/trapper, tæller hvert trin for 1 meter.

Tomgods

Tomgods

Transportmateriel såsom paller, vogne og kasser opbevares af kunden i lejeperioden med mindre andet er bestilt og står anført på ordrebekræftelsen.

Selvafhentning

Selvafhentning

Såfremt kunden selv forestår transport skal dette ske i lukket bil eller lukket trailer.

For eventuelle skader eller mangler hæfter kunden. Lejer læsser selv på og af fra/til anvist plads.

Betaling

Betaling

Betalingsbetingelser vil fremgå af ordrebekræftelsen. Hvis faktura er aftalt fremsendt skal betaling finde sted senest 7 dage efter. Ved for sen betaling tilskrives 1,5% rente samt rykkergebyr.

Værneting er udlejers retskreds. Kræves der jf. ordrebekræftelsen depositum og dette ikke betales rettidigt betragtes ordrebekræftelsen som annulleret.